GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
નીચેનામાંથી કયા સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિના સાધન છે ?

પ્રમાણ પડતર પદ્ધતિ
આપેલ તમામ
સીમાંત પડતર પદ્ધતિ
બજેટ અને બજેટ નિયંત્રણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
એક પ્રદેશના લોકોની ત્વચાનો રંગ___

અસતત માહિતી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ક્રમવાચક માહિતી
નામવાચક માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (9-7-2021) / 184
નીચેના પૈકી કઈ બિન-સંભાવનાત્મા નિદર્શન પદ્ધતિ છે ?

સ્નોબોલ નિદર્શન પદ્ધતિ
પદિક નિદર્શન પદ્ધતિ
સ્તરીત યદચ્છ નિદર્શન પદ્ધતિ
સરળ યદચ્છ નિદર્શન પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP