ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

માંદો માણસ સુતો હોય તો એને જગાડવો ન જોઈએ.
એ અને રોશની આવ્યા પણ ખરા.
રોશની આવી પણ એ ન આવી.
તમે આવો તો વાત કંઈ જામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી પ્રેરકવાક્ય શોધીને લખો.

તે બધા દાખલા ગણશે
તેને બધાં દાખલા ગણવા પડશે
તેણે બધા દાખલા ગણ્યા
તેણે દાખલા ગણાવડાવ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP