ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ કહેવતનો સાચો અર્થ શોધો.
'ભેંસ ભાગોળે ને છાશ છાગોળે'

ઘમ્મરવલોણું કરી ભેંસને ભાગોળે મોકલવી
ઘરમાં સવારે છાશ વલોવવી
ભેંસ ખેતરે જાય ત્યારે છાશ છાગોળવી
કપોળ કલ્પનામાં રાચવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહો માટે કયો સામાસિક શબ્દ યોગ્ય નથી ?

નવી નવી ઇચ્છાઓ થવી - ઉકરાટા
દુઃખનો પોકાર - આર્તનાદ
ત્રણ કલાકનો રાત દિવસનો સમય - પ્રહર
હું પણાનો ભાર - સ્વાભિમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોમાંથી કયું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે ?

દિવસ, ધીરજ, ભગા, ઘોડો, દિવાળી
ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ
ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ
ધીરજ, દિવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP