ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ સાદા વાક્યને જોડતા યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો.
લાટ હોય તો લેત. કણબી છુ. નહિ લઉં.

અથવા, માટે
તો, પણ
જ્યાં...ત્યાં
પણ, એટલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

ઈમાન- પ્રમાણિકતા
ઈનામ-બક્ષિસ
આગલું-ઝભલું
આગલું-આંગળુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વિકલ્પમાંથી વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

ગિલો ગામમાં ગયો
સત્ય પરમેશ્વર છે.
યામિનીનું મુખ ચંદ્ર
દમયંતીનું મુખ જાણે ચંદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP