ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

રક્કત-એ-આલમગીરી : દારા શિકોહ
પાદશાહનામા : અબ્દુલ હામીદ લાહોરી
તારીખ-એ-અલાઈ : અમીર ખુશરો
શાહજહાંનામા : ઈનાયત ખાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મેહરગઢનો કિલ્લો : રાવ જોધા
સાત પેગોડાનું મંદિર : નરસિંહવર્મન બીજો
ચાર મિનાર : અક્બર
કુતુબમીનાર : કુતુબુદીન ઐબક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP