ટકાવારી (Percentage)
નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા 560ના 40 ટકાના 30 ટકા બરાબર છે ?

એકપણ નહિ
280ના 40 ટકાના 60 ટકા
280ના 80 ટકાના 15 ટકા
280ના 40 ટકાના 30 ટકા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
કોઈ પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે 33% માર્ક જરૂરી છે. રાજુને 25% માર્ક આવ્યા અને તે 40 માર્કથી ફેલ થયો, તો પછી કુલ માર્ક કેટલા હશે ?

800
300
500
1000

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP