ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
___ પરિણામ સ્વરૂપે રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ પળાય છે ?

અવકાશ સમાંગ છે તેના
સમય સમદિગ્ધર્મી છે તેના
સમય સમાંગ છે, તેના
અવકાશ સમદિગ્ધર્મી છે, તેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
સમય એ સમાંગ છે. જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા-સંરક્ષણનો નિયમ
રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
LHCનું પૂરું નામ જણાવો.

લાર્જ હિટર કોલાઇડર
લાર્જ હિટર કોલીજન
લાર્જ હેડ્રોન કોલાઇડર
લાર્જ હેડ્રોન કોબાલ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP