ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ મિરર
એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ભૌતિકવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર લગભગ ___ સુધીનો છે.

પૃથ્વીની આસપાસ
ન્યુક્લિયસના વિસ્તાર
શૂન્યથી અનંત
પૃથ્વીથી સૂર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP