વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
HAMSAT નો મૂળ ઉદ્દેશ કયો છે ?

આપતિ વ્યવસ્થા માટે
હવામાન અભ્યાસ માટે
મનોરંજન માટે
વાતાવરણમાં ભેજના વિશેષ અભ્યાસ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ASTROSAT વિશે નીચેનામાંથી સાચા વિધાન / વિધાનો પસંદ કરો.

અવકાશી ઘટનાઓ, પીંડોના અભ્યાસ માટે વિવિધ તરંગ લંબાઈઓ પર કાર્યરત.
આપેલ તમામ
PSLV C 31 દ્વારા પ્રક્ષેપિત કરાયો હતો.
તે એક જિઓ સિન્ક્રોનંસ ઓર્બિટમાં પરિભ્રમણ કરતો ઉપયોગ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ટેસ કયા પ્રકારનો ઉપગ્રહ છે ?

મનોરંજન ઉપગ્રહ
સરોવરો, તળાવોનો અભ્યાસ કરતો ઉપગ્રહ
ખડકોનો અભ્યાસ કરતો ઉપગ્રહ
સૈન્ય જાસુસી ઉપગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP