વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
આધુનિક કમ્પ્યૂટરના પિતા ___ ને ગણવામાં આવે છે.

ચાર્લ્સ બેબેઝ
અડા અગસ્ટા
હર્મન હોલોરિથ
બ્લેઝ પાસ્કલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રથમ કમ્પ્યૂટર પ્રોગ્રામ કોના દ્વારા તૈયાર કરાયો હતો ?

હાવર્ડ એકિન
લેડી અડા અગસ્તા
બ્લેઝ પાસ્કલ
ચાર્લ્સ બેબેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રથમ કમ્પ્યૂટરની દ્વિઅંકી પ્રણાલી(Binary System) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી.

જે.પી.એકાર્ટ
જોન વાન ન્યૂમેન
હર્મન હોલોરિથ
જોન મોસલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈન્ટિગ્રેટેડ ચિપ્સ (I.C)નો શોધક કોણ હતો ?

જે.એસ.કિલ્બિ
જે.ડબલ્યુ.ન્યૂમેન
ડબલ્યુ ઈલિયટ
જોન મોસલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP