વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત સ્ટાન્ડર્ડ્સ નોર્મ્સ દ્વારા નીચેના પૈકી ક્યા પ્રદૂષક ઘટકોની તીવ્રતામાં ઘટાડો કરવાના પ્રયાસ થાય છે ?
i) કાર્બનડાયક્સાઈડ(CO2)
(ii) કાર્બન મોનોક્સાઈડ (CO)
iii) હાઈડ્રોકાર્બન્સ (HC)
(iv) નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડ (NOx)
v) પર્ટિક્યુલેટ મેટર (pm)

ii, iii, iv & v
i, ii, iv, v
i, ii & iii
ii, iv, v

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વર્તમાનમાં ભારતના મુખ્ય 20 શહેરોમાં ભારત સ્ટાન્ડર્ડ્સ નોર્મ્સ-4 લાગુ છે.
BS-4 એપ્રિલ,2017થી દેશભરમાં લાગુ થશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP