કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2022 (Current Affairs September 2022)
આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ (International Literacy Day) ક્યારે મનાવાય છે ?

8 સપ્ટેમ્બર
9 સપ્ટેમ્બર
7 સપ્ટેમ્બર
6 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP