સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિનું સાધન નથી.

ગુણોત્તર વિશ્લેષણ
સમાન માપનાં પત્રકો
સીમાંત પડતર પદ્ધતિ
કાચું સરવૈયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ કંપનીધારો, 2013 મુજબ તૈયાર કરવા જરૂરી

સમાન માપનાં પત્રકો
ગુણોત્તર વિશ્લેષણનું પત્રક
ભંડોળપ્રવાહ પત્રક
નાણાંકીય પત્રકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP