સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે પૈકી કોઈ વિગત ટકાવારીનાં રૂપમાં રજૂ થતી નથી ?

ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય
આંતરિક વળતર પર
મૂળરોકાણ પર વળતર દર
હિસાબી વળતર દર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ આવક-કમાણી ચોખ્ખા વર્તમાન મૂલ્ય વખતે ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

ઘસારા અને કરવેરા બાદની આવક
ઘસારા બાદ પરંતુ કરવેરા પહેલાંની આવક
ઘસારો અને કરવેરા પહેલાંની આવક
ઘસારા બાદની આવકમાં ઘસારાની રકમ ઉમેર્યા પછીની આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP