સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે જૂની કંપની (ધંધા વેચનાર) ના ચોપડે રહેલી "ડિવિડન્ડ સમીકરણ ભંડોળ"ની બાકી વેચનાર નીચે પૈકી કઈ રીતે નોંધાશે ?

માલમિલકત નિકાલ ખાતે જમા
ડિવિડન્ડ ખાતે જમા
નવી કંપની ખાતે જમા
ઈક્વિટી શેરહોલ્ડર્સ ખાતે જમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં. 14 મુજબ વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજનમાં હિતોનાં જોડાણની રીતે ખરીદ કિંમત સામે ચોખ્ખી મિલકતો સરખાવતાં તફાવત આવે તો તેને નીચે પૈકી કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે ?

ઈક્વિટી શેરહોલ્ડર્સ ખાતે
પાઘડી ખાતે
મૂડી અનામત ખાતે
સામાન્ય અનામત અથવા ન.નુ. ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભા.હિ.ધો.નં. 14 મુજબ ચોખ્ખી મિલ્કતો નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર)ના ડિબેન્ચરની રકમ માટે શું થાય છે ?

જવાબદારીમાંથી બાદ
આ રકમ ધ્યાનમાં જ નથી લેવાતી
શેરમૂડીમાંથી બાદ
ધંધાની મિલકતોમાંથી દેવાં તરીકે બાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં‌. 14 મુજબ ખરીદ કિંમત નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર) નાં ડિબેન્ચરનો સમાવેશ નીચે પૈકી શેમાં નથી કરાતો ?

નવી કંપની માં
પાઘડીમાં
ખરીદ કિંમતમાં
ચોખ્ખી મિલકતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં. 14 મુજબ ખરીદ કિંમત નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર) નાં ડિબેન્ચરનો સમાવેશ નીચે પૈકી શેમાં નથી કરતો ?

પાઘડીમાં
નવી કંપનીમાં
ચોખ્ખી મિલકતમાં
ખરીદ કિંમતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP