સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવાનું પ્રીમિયમ ___ સામે માંડીવાળી શકાય.

આપેલ તમામ
જામીનગીરી પ્રીમિયમ
સામાન્ય અનામત
મૂડી અનામત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP