બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલમાંથી કયા પ્રકારનું પ્રોટીન સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી ?

બર્હિગત પ્રોટીન
અંતર્ગત પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીન
સપાટીય પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલનું ફ્લુઇડ - મોઝેઇક મોડલ કયા વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યું ?

રોબર્ટ્સન
રોબર્ટ બ્રાઉન
રોબર્ટ હૂક
સિંગર અને નિકોલ્સન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP