બાયોલોજી (Biology)
કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ્સ સંકળાતા રચાતા સંકુલને શું કહે છે ?

પોલિપેપ્ટાઈડ
પોલિઝોમ્સ
પોલિમર
પોલિસેકેરાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રી સજીવોમાં કઈ કણિકાનો અભાવ હોય છે ?

ગ્લાયકોજન કણિકા
મેદ કણિકા
સિયાનોફાયસિન કણિકા
ફૉસ્ફેટ કણિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP