બાયોલોજી (Biology)
સેલ્યુલોઝની શર્કરાનો પ્રકાર અને તેનું સામાન્ય આણ્વીય સૂત્ર માટેનો સાચો વિકલ્પ શોધોઃ

ડાયસેકૅરાઈડ C12H22O11
ડાયસેકૅરાઈડ (C6H10O5)n
પોલિસેકૅરાઈડ (C6H10O5)n
પોલિસેકૅરાઈડ Cn(H2O)n-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP