બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પરના મહત્તમ જૈવિક અણુ કાર્બોદિતનું નિર્માણ કોના દ્વારા થાય છે ?

લીલી વનસ્પતિ, ફૂગ, લીલ
ફૂગ, લીલ, બૅક્ટેરિયા
કેટલાક બૅક્ટેરિયા, લીલ, લીલી વનસ્પતિ
વાઈરસ, બૅક્ટેરિયા, ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે કારણ કે લિપિડના અણુઓ ___ છે.

હાઈડ્રોફોબિક
ઝિવટર આયન
હાઈડ્રોફિલિક
તટસ્થ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુક્રોઝ શેનો બનેલો છે ?

ગ્લુકોઝ + લેક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ + ફ્રુક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ + ગેલેક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ + માલ્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP