બાયોલોજી (Biology)
કાર્બોદિતયુક્ત સંયુગ્મી પ્રોટીન કયું છે ?

મેટેલોપ્રોટીન
ગ્લાયકોપ્રોટીન
ઈરીથ્રોપ્રોટીન
લિપોપ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમાયલોઝ એ ક્યા રાસાયણિક બંધ ધરાવે છે ?

β-1,4- ગ્લાયકોસિડીક બંધ
β-1,6- ગ્લાયકોસિડીક બંધ
∝,1, 6- ગ્લાયકોસિડીક બંધ
∝-1- ગ્લાયકોસિડીક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP