બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રમાં RNA ના સંશ્લેષણ માટે કેટલા પ્રકારના RNA પોલિમરેઝ જરૂરી છે ?

3
1
2
4

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૃદ્ધિ માટે નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા જરૂરી છે ?

કોષના જથ્થામાં વધારો
જનીન દ્રવ્યનું પ્રસ્થાપન થવું.
કોષની જીર્ણતા
કોષનું વિભાજન થવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષચક્ર માટે અસત્યવિધાન કયું છે ?

કોષની અંદર થતા શ્રેણીબદ્ધ ફેરફાર
બે સફળ કોષવિભાજન વચ્ચેનો સમયગાળો
પ્રજનન કોષના ફલનને પ્રેરે.
કોષના દ્વિગુણનને પ્રેરે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંતરવસ્થા માટે અસત્યવિધાન જણાવો.

કોષનું કદ મોટું થાય.
કોષકેન્દ્ર વિભાજન પામે.
તારાકેન્દ્ર બેવડાય.
DNA સ્વયંજનન પામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP