બાયોલોજી (Biology)
G1 તબક્કામાં કઈ ક્રિયા થાય છે ?

DNA નું સંશ્લેષણ
ઉત્સેચક, RNA, પ્રોટીન, સંશ્લેષણ
આપેલ તમામ
સૂક્ષ્મનલિકાનું સર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજનના તબક્કાનો સાચો ક્રમ કયો?

લેપ્ટોટીન – ઝાયગોટીન - પેકિટીન - ડિપ્લોટીન
આંતરાવસ્થા - ભાજનાવાસ્થા - અંત્યાવસ્થા
પૂર્વાવસ્થા - ભાજનાવસ્થા - ભાજનોત્તરાવસ્થા - અંત્યાવસ્થા
G1 - S - G2 - G2.m

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૂર્વાવસ્થામાં ન બનતી હોય એવી ઘટના કઈ ?

દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ
કોષકેન્દ્રીકા, કોષકેન્દ્રપટલનો લોપ
રંગસૂત્રનું લંબધરીએ સંકોચન
વિષુવવૃત્તીય તલનું નિર્માણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP