બાયોલોજી (Biology)
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન થતી ઘટના કઈ છે ?

રંગસૂત્ર રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં ફેરવાય.
રંગસૂત્ર વિષુવવૃત્તીય તલ રચે છે.
રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષ વિસ્તારમાં પથરાય.
સેન્ટ્રોમિયર વિભાજિત થઈ રંગસૂત્રિકા છૂટી પડી વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર ગોઠવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભાજનાવસ્થા એ ભાજનોત્તરાવસ્થાથી કઈ રીતે જુદી પડે છે ?

સેન્ટ્રોમિયર ધરાવતી રંગસૂત્રિકા
આપેલ તમામ
ત્રાકતંતુનું સંકોચન થઈ સેન્ટ્રોમિયર વિભાજન
રંગસૂત્રદ્રવ્ય બાબતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP