બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રને જે કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યાં ફૂગ કીટકો અને ભેજની સામે રક્ષણ માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ?

એક પણ નહીં
નેપ્થેલિનની ગોળીઓ મૂકવામાં આવે છે.
પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે.
કબાટના ખાના બદલવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફયુમિગેશન પદ્ધતિ કોની સામે રક્ષણ પૂરું પાડતી પ્રક્રિયા છે ?

લીલ, ફૂગ, સુકારો
ફૂગ, લીલ, ભેજ
લીલ, કીટક, ભેજ
ફુગ, કીટક, ભેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફયુમિગેશન પદ્ધતિ કોની સામે રક્ષણ પૂરું પાડતી પ્રક્રિયા છે ?

લીલ, કીટક, ભેજ
લીલ, ફૂગ, સુકારો
ફુગ, કીટક, ભેજ
ફૂગ, લીલ, ભેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આર્થિક અને લોકવનસ્પતિ શાસ્ત્રીય માહિતી પ્રાપ્ત કરવામાં નીચેનામાંથી કોણ ઉપયોગી છે ?

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
બોટાનિકલ ગાર્ડન
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP