બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના અભ્યાસ માટે મુખ્ય સ્ત્રોત

સજીવના મૃતદેહોનો સંગ્રહ
સજીવના નમૂનાઓનો સંગ્રહ
સજીવના રેખાચિત્રોનો સંગ્રહ
સજીવના અશ્મિઓનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોના...

પ્રાણી સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.
નકશાઓ તૈયાર કરી શકાય.
વનસ્પતિ અને પ્રાણી સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.
વનસ્પતિ સમૂહ તૈયાર કરી શકાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી કેવા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય ?

સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં હોય તેવા
પ્રજનન ન કરી શકતાં
નાશપ્રાય અને લુપ્ત થતા જતા
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું સંગ્રહસ્થાન એટલે...

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
ગ્રીનહાઉસ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી વનસ્પતિના નમૂનાના સંગ્રહ માટેનો સચોટ ક્રમ દર્શાવે છે...

એકત્રીકરણ-શુષ્કન-વિષાકતન-દાબન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-દાબન-આરોપણ-શુષ્કન, વિષાકતન
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-દાબન-વિષાકતન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-દાબન-શુષ્કન, વિષાક્તન, આરોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP