બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાને સૂકવવા માટે વપરાતું પેપર કયું છે ?

ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર
પાર્ચમેન્ટ પેપર
ફિલ્ટર પેપર
બ્લોટિંગ પેપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિષાકતન પ્રક્રિયા એટલે શું ?

વિશિષ્ટ રસાયણનો છંટકાવ
વિશિષ્ટ રસાયણમાં ઉછેર
વિશિષ્ટ વિષારી દ્રવ્યોનો ઉમેરો કરવો
નમૂનામાં નેપથેલીનની ગોળી મૂકવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું આરોપણ કરવા વપરાતું નિશ્ચિત કદનું પૂઠુ એટલે...

કોબાલ્ટપત્ર
તામ્રપત્ર
હર્બેરિયમપત્ર
ક્લોરાઈડપત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રને જે કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યાં ફૂગ કીટકો અને ભેજની સામે રક્ષણ માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ?

નેપ્થેલિનની ગોળીઓ મૂકવામાં આવે છે.
કબાટના ખાના બદલવામાં આવે છે.
એક પણ નહીં
પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP