બાયોલોજી (Biology)
ચયાપચય ક્રિયામાં ચય ક્રિયા એટલે શું ?

વિકાસાત્મક પ્રક્રિયા
વિભેદિત પ્રક્રિયા
વિઘટનાત્મક પ્રક્રિયા
સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચયાપચય ક્રિયામાં અપચય ક્રિયા એટલે શું ?

વિકાસાત્મક પ્રક્રિયા
વિભેદિત પ્રક્રિયા
સજૅનાત્મક પ્રક્રિયા
વિઘટનાત્મક પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP