બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિઓને કુલજાતિ કે તેના નિવાસસ્થાન પ્રમાણે પ્રદર્શિત કરેલી હોય છે. કારણ કે...

અભ્યાસ સરળ થાય.
સ્વ-અભ્યાસ માટે
વધુ સુંદર દેખાવ માટે
સ્વયં સૂચિત કે નિદર્શન હેતુ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનોમાં રહેલી વિપુલ જીવંત વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ કયા ક્ષેત્રમાં થાય છે ?

અંતઃસ્થવિદ્યા, ભ્રૂણવિદ્યા
દેહધર્મવિદ્યા અને પરિસ્થિતિવિદ્યા
વનસ્પતિ રસાયણ, કોષવિદ્યા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનનું મહત્વ કયા કારણસર વધતું જાય છે ?

પ્રજનનસંબંધી કાર્ય માટે
વધુ વનસ્પતિઓનો ઉછેર
નાશપ્રાયઃ વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ
આર્થિક ઉત્પાદન માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનો સામાન્ય લોકોને કઈ શાખાઓની સમજ પૂરી પાડે છે ?

લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ
અંતઃસ્થવિદ્યા
લૅન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ અને ફ્લોદ્યાન
ફ્લોદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનમાં એક જ સ્થળે સંશોધન માટે વર્ગીકરણ માહિતી ક્યારે પૂરી પાડી શકાય ?

તે આકર્ષક સૌંદર્ય ધરાવતા હોય તો
તેમાં ક્લોનિંગ અને સંકરણ પ્રક્રિયા થાય તો
તેમાં સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય હોય તો
તેમાં જર્મપ્લાઝમ બેંક હોય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP