બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિઓમાં અલિંગી અને લિંગી સ્વરૂપ અનુક્રમે કયા છે ?

ડંખાગિંકા, સૂત્રાંગો
પ્લેનુલા, પેરેનકાયમ્યુલા
પુષ્પક, છત્રક
છત્રક, પુષ્પક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP