ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
મુખ્ય માહિતી કમિશનર અને માહિતી કમિશનરોની નિમણૂક કરવા સારુ રાષ્ટ્રપતિને ભલામણ કરવા માટેની સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્યન્યાયાધીશ
પ્રધાનમંત્રી
કાયદામંત્રી
લોકસભાના વિરોધપક્ષના નેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેના પૈકી કઈ જોગવાઈ હેઠળ GST કાઉન્સિલની રચના કરવામાં આવી છે ?

આપેલ તમામ
અનુચ્છેદ 297Aમાં સુધારો
બંધારણની પહેલી અનુસૂચિમાં સુધારો
બંધારણમાં નવા અનુચ્છેદ 124Aનો ઉમેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP