ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતના કયા ગામ અને જિલ્લામાંથી જીરૂ અને ઈસબગુલ સમગ્ર ભારતમાં અને પરદેશમાં મોકલવામાં આવે છે ?

ઊંઝા (મહેસાણા)
પાલનપુર (બનાસકાંઠા)
ખંભાત (ખેડા)
હિંમતનગર (સાબરકાંઠા)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નવો મોરબી જિલ્લો કયા જિલ્લાઓના વિસ્તારને અલગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે ?

રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર
રાજકોટ
રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા માંથી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

રાણકી વાવ-પોરબંદર
દૂધિયા વાવ-ભદ્રેશ્વર
અડીકડીની વાવ-જૂનાગઢ
કાજીવાવ-હિંમતનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP