સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જે કલિલ દ્રાવણમાં પ્રકાશના કિરણનું પ્રકિર્ણન થાય તે અસરને શું કહે છે ?

ડીંડોલ અસર
ક્રિડીલ અસર
વિંડોલ અસર
ટીંડોલ અસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP