સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પમાં બધા જ તત્વો છે ?

પાણી, જમીન, હવા, ઓક્સિજન
મીઠું, ખાંડ, પાણી, સાકર
લોખંડ, સોનું, ચાંદી, ઓક્સિજન
જમીન, લોખંડ, ખાંડ, સોનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

કોલેરા - બેક્ટેરિયા
મેલેરિયા - પ્રજીવ
શીતળા - વાઈરસ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP