સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એક સમતલ અરીસાની સામે 20સે.મી. અંતરે વસ્તુ મૂકેલી છે, તેથી મળતા પ્રતિબિંબ અને વસ્તુ વચ્ચેનું અંતર કેટલું ?

40 સે.મી.
10 સે.મી.
30 સે.મી.
20 સે.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તત્વ ફોસ્ફરસ (P)ની સંયોજકતા માટે શું સાચું છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સંયોજકતા 5 છે
સંયોજકતા 3 છે
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP