સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સોડા વોટરમાં શું રહેલું છે ?

કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
કાર્બોનિક એસિડ
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
સલ્ફ્યુરિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એક પુસ્તક અને ચાંદીનો ચમચો એક રૂમમાં પડેલ છે. ચાંદીના ચમચાને સ્પર્શ કરવાથી તે ઠંડો લાગે છે. કારણ કે

ચાંદી ગરમીની ખૂબ સારી સુવાહક છે.
તે ઘટ્ટ ધાતુમાંથી બનેલી છે.
તેની ભ્રામક અસર છે.
ચાંદી મોટા ભાગે શુદ્ધ ધાતુ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'લાફિંગ ગેસ' એ શું છે ?

સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ
નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP