સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માટી ખસેડવાના સાધન ઉપર ટૂંકાક્ષરો જે.સી.બી. (JCB)તે બનાવતી કંપનીના સ્થાપક છે. તેમનું નામ શું છે ?

જહોન ક્રિસ્ટોફર બેક્ષટર
જોસેફ સિરિલ બામફોર્ડ
જેક ક્રોકસફોર્ડ બેકર
જહોન ક્રિસ્ટોફર બાલાનતાઈન્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
હૃદયની સારવાર માટે વપરાતા "પેસ-મેકર" ની શોધ કોણે કરી હતી ?

ડૉ. મારીયા ફિલીપ્સ
ડૉ. પોલ ઝોલ
ડૉ. જહોન સાત્રે
ડૉ. રોબર્ટ ડાયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP