સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિનેગારનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

આપેલ તમામ
સોડિયમ નાઈટ્રેટ
ડાઈલ્યુટ એસિટીક એસિડ
ક્લોરાઈડ ઓફ લાઈમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઈન્જેક્ટ કરી શકાય તેવું ગર્ભનિરોધક શું છે ?

ડાયાલીસીસ મેઘા પ્રેગ્નન્સી એસેટેટે (DMPA)
ડાયોક્સિ મેઘા પ્રોગેસ્ટેશેન એસેટેટ (DMPA)
ડાયોકિસમેડ્રોક્સી પ્રોગ્રેસ્ટેરોન એસેટેટે (DMPA)
ડાયોકિસમેડ્રોક્સી પ્રેગનન્સી એસેટેટે (DMPA)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP