ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વસ્તીના અંગભૂત ઘટકના સંદર્ભમાં "Push and Pull" કોને સંબંધિત છે ?

વસ્તીવૃદ્ધિ
વસ્તીનું સ્થળાંતર
વસ્તીની ગીચતા
વસ્તીનું વિતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ગંગાનદી અપવાહતંત્ર (Ganga Drainage) System અને પ્રાયદ્વીપીય અપવાહતંત્ર (Peninsuler Drainage System)વચ્ચે જળવિભાજકનું કામ નીચે પૈકી કોણ કરે છે ?

સાતપુડા
વિંધ્યાચલ
અરવલ્લી
પશ્ચિમ ઘાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP