સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ સરકારી અધિકારી / કર્મચારીઓને નોકરી અંગે રક્ષણ અપાયેલ છે ?

અનુચ્છેદ 323 ક
અનુચ્છેદ 311
અનુચ્છેદ 312
અનુચ્છેદ 3૦૦ ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP