ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ગ્રહણ વખતે સાપ નીકળવો' એટલે શું ?

મુશ્કેલીમાં વધારો થવો
મોટું પરાક્રમ કરવું
બળતામાં ઘી હોમવું
પ્રપંચ કરવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP