ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી દર્શક સર્વનામવાળું વાક્ય ઓળખી બતાવો.

કોણ પડ્યું ?
મને બોલવું ગમતું નથી
જેવું કરશો તેવું પામશો
પેલું મારું ગામ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્યમાં કયું વાક્ય ક્રિયાપદ વગરનું છે ?

તે વ્યાકરણમાં નિષ્ણાત છે.
દાઢીની દાઢી અને સાવરણીની સાવરણી
બધું ભગવાનનું ધાર્યું થાય છે.
ગિરનારનું ચઢાણ ઘણું જ મુશ્કેલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'અઠે દ્વારકા' એટલે ___

દ્વારકા તરફ જવું
અહીં જ દ્વારકા છે
લાંબા વખત ધામા નાખવા
દ્વારકાની યાત્રા કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP