ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતી સાહિત્યના વ્યાપક રીતે વપરાતા સાર્થ શબ્દકોષનું પ્રકાશન કોના દ્વારા થયું છે ?

સાહિત્ય પરિષદ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
સાહિત્ય અકાદમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP