ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
સ્રગ્ધરા છંદ માં કેટલા આક્ષે યતિ આવે છે ?

સાતમા અને ચૌદમા
દસમા અને બારમા
આ પૈકી કૌઈ નહિ
આઠમ અને દસમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP