ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
નીચે દર્શાવેલ પુસ્તક પૈકી કયા પુસ્તકમાં ખેતીના ચાર તબક્કાઓ - ખેડવું, વાવવું, લણવું, અને ઝૂડવુંની વિગત છે ?

યજુર્વેદ
અથવર્વેદ
સતપથ બ્રાહ્મણ
માંડુક્ય ઉપનિષદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
સલ્તનતના સિક્કાઓ - જીતાલ, શાસગની અને ટાંકા અનુક્રમે શાના બનેલા હતા ?

ચાંદી, સોનુ, ચાંદી
તાંબુ, ચાંદી, ચાંદી
તાંબુ, ચાંદી, સોના
સોનુ, કોપર, સીસું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP