ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
દિલ્હી સલ્તનત ઉપર રાજ્ય કરનાર પ્રથમ સ્ત્રી કોણ હતી ?

નુરજહાન
ઝલાલતઉદ દિન રઝિયા (રઝિયા સુલતાન)
સંયુક્તા
જહાન આરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP