ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ગવર્નર જનરલ લોર્ડ એલન બરોના સમયમાં નીચે દર્શાવેલ કયા એક્ટથી ગુલામીને ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવેલ હતી ?

એક્ટ - VIII
એક્ટ - VI
એક્ટ - V
એક્ટ - III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP