યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બી.પી.એલ. લાભાર્થીને આવાસ માટે ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના અમલમાં છે ?

રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના
સરદાર આવાસ યોજના
ઈન્દિરા આવાસ યોજના
મહાત્મા ગાંધી આવાસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તીર્થગ્રામ યોજનાના ઉદ્દેશ્યોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

તીર્થધામોનું જતન
સામૂહિક એખલાસ
ભાઈચારાની ભાવના
ધોરણ 7 સુધીનું શિક્ષણનું પ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્ય સરકારે પંચવટી યોજના કયારથી અમલમાં મૂકી છે ?

26 જાન્યુઆરી, 2005
15 ઓગષ્ટ, 2006
2 ઓક્ટોબર, 2001
11 સપ્ટેમ્બર, 2004

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્ય સરકારે ગ્રામ સુખાકારીનો કાર્યક્રમ ક્યારથી અમલમાં મુકેલ છે ?

15 ઓગષ્ટ, 1998
1 મે, 1998
26 જાન્યુઆરી, 2001
24 જાન્યુઆરી, 1999

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP