સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.
છીલર

સમુદ્રના મોજાનો અગ્રભાગ
પરચૂરણ
મહત્વનું નહિ તેવું
ખાબોચિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP