સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ માલસામાન પડતરમાં સમાવેશ થતો નથી?

રેડીમેડ કપડાં બનાવવા વપરાતું કાપડ
સિંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી
ફર્નિચર બનાવવા વપરાતું કાપડ
બૂટ સીવવા વપરાતો દોરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે માલ પર અમૂક પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય અને કેટલીક પ્રક્રિયા બાકી હોય ત્યારે તેને માલ કહે છે.

અંશતઃ તૈયાર માલ
ચાલુ કામ
કાચો માલ
તૈયાર માલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલસામાન અંકુશનો ઉદ્દેશ છે.

કાચોમાલ જરૂરી સમયે મળી રહે.
માલસામાન ખરીદીનો ખર્ચ લઘુતમ રહે.
ઉત્પાદન સાતત્ય જળવાઈ રહે.
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP